Landbouwtoekomst: Eigen artikelen

………..

Tijdens mijn loopbaan heb artikelen en lesmateriaal geschreven voor boeren, tuinders, consumenten, studenten en soms voor de pers. Daarvan vind je een selectie op deze pagina. Niet alles heeft met kringloop te maken, er zitten ook wat stukken bij die meer gericht zijn op bodembeheer. Met de bodem als basis van het bedrijf is ook het functioneren van de kringloop daar direct van afhankelijk. Hoe beter de bodem hoe hoger bijvoorbeeld het rendement van de bemesting.

Position paper kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is als begrip niet ingewikkeld. Kringlooplandbouw realiseren is echter een grote klus die niet alleen door de land- en tuinbouw kan worden geklaard. In een ‘position paper heb ik de factoren op een rijtje gezet die mijns inziens een rol spelen om tot kringlooplandbouw te komen en mijn kijk daarop geschetst

Praktisch boekje over kringloop op het bedrijf

Kringlooplandbouw, van bedrijfssysteem naar maatschappijsysteem. Een boekje over kringlooplandbouw met daarin een schets van de toekomst en een concrete berekening van de evenwichten op bedrijfsniveau voor een gemengd biologisch bedrijf op basis van dierlijke mest van eigen vee.

Maar, kan biologisch de wereld wel voeden?

De vraag of biologisch de wereld kan voeden wordt vaak gesteld. Het antwoord is: “Zoals we nu willen eten niet. Dan kan biologisch de wereld niet voeden…., maar gangbaar redt dat ook niet”. Niemand heeft gelijk, niemand heeft ongelijk. Een artikel waarin de verschillende afwegingen worden gewogen.

Landbouw vraagt een duidelijke koers voor langere tijd. Die is er, maar die valt nog niet makkelijk.

De landbouw vraagt om een duidelijke stip op de horizon in plaats van jaarlijks veranderende eisen en wetten. Die stip is al gegeven en heet kringlooplandbouw. Echter, het is een stip met enorm veel impact. Met grote veranderingen in aanvoer van mest en krachtvoer en met verschuivingen in de verhouding vee en akkerbouw/tuinbouw.

Zonder terugvoer uit de maatschappij redt geen enkel landbouw systeem het.

We moeten de kringloop de komende jaren sluiten. Maar zolang de maatschappij meer neemt dan geeft gaat dat niet lukken. Boeren en tuinders, of ze nou bio zijn of gangbaar, leveren hun producten aan de consument. De landbouw krijgt er echter behalve euro’s niets voor terug.