Kringloop

Kringloopdenken is de richting waarin de overheid de komende 10 jaren de landbouw wil omvormen. Het is een koers die noodzakelijk is om de landbouw toekomstbestendig te maken. Landbouw waarbij input-output denken de basis vormt en de economie en juridische wetten de grenzen bepalen, heeft zijn tijd gehad. Dit industrieel denken in een in wezen natuurlijk systeem is voorbij. Het is een mooie tijd geweest, maar het systeem is doorgeschoten. Kringloopdenken gaat de basis vormen en ecologie, waaronder biodiversiteit, gaat grensbepalend zijn. Het is een verandering die groter en anders is dan de landbouw ooit heeft gekend. De landbouw heeft tot nu toe gesteund op het afromen van natuurlijke bronnen. Eerst kleinschalig en lokaal zoals de enklandbouw, nu grootschalig en mondiaal. Met zoveel mensen en naar verhouding zo weinig natuurlijke bronnen is dat tijdperk voorbij. We moeten het nu zelf oplossen in plaats van terug te grijpen op de natuur. Een mega klus die vanwege het simpele voortbestaan van de mensheid móet lukken. Dat is niet dramatisch bedoeld maar simpel op feiten gebaseerd constateren dat de huidige weg doodlopend is.

Bij kringloop wordt meestal aan stoffen gedacht. De stoffenkringloop sluiten is al een hele klus die ons wacht. In 10 á 20 jaar tijd gaan we een groot deel van de inputs schrappen en over naar stikstofbinding met vlinderbloemigen en herbenutten van stoffen als bemestingsbasis, inclusief onze fecaliën. Met een grote verschuiving van dierlijk naar plantaardig eiwit. Daarnaast gaat energie al op korte termijn een grote invloed krijgen op de manier waarop we de kringloop gaan sluiten. Oplossingen die extra energie vragen, en veel technologische oplossingen doen dat, bieden geen toekomst nu de olievoorraad snel slinkt en alternatieven maar beperkt beschikbaar komen. Fosfaat uit het rioolwater en stikstof uit het drinkwater halen zijn technisch knap maar vragen energie die er straks niet is. Mooier kan ik het niet maken, en ook niet makkelijker……

Op deze pagina maak ik plaats voor die kringloopontwikkelingen die me aanspreken. Er wordt veel over geschreven, dat hoeft hier niet opnieuw. Er wordt ook verwezen naar andere sites die waardevol zijn.

De website kringlooplandbouw.nl is een verzamelplaats van organisaties die zich met dit thema bezig houden. Vrij sterk melkvee gericht.
Informatief artikel over drie kringloop scenarios; mondiaal, europees of regionaal (5-10-2019)
Lees of download het visiedocument van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit